ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes 2019. július 24-től
A cngshop.com webáruház adatvédelmi tájékoztatója:

1. A Webáruházat a Bassano Kft. üzemelteti (továbbiakban: üzemeltető). A felhasználási és általános szerződési feltételek a cngshop.com weblapon működő webáruházra érvényesek.
2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:
Cégnév: Bassano Kft.
Ügyfélszolgálat címe: 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. fsz. 5.,
telefonszáma: +3620/5838933 email címe: cng@bassano.hu
Székhely: 1089 Budapest, Gaál Mózus u. 5-7. fsz. 6.
Telephely: nincs
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-718799
Nyilvántartást vezető bíróság: Budapesti Bíróság
Bejegyzés éve: 2003
Adószám: 13102157-2-42
Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-10623653-49020010
Szerződés nyelve: magyar, amelyet az üzemeltető nem iktat
Tárhely szolgáltatás: Shopify
Tárhelyszolgáltató: Shopify Inc.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 150 Elgin St, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada
Tárhelyszolgáltató telefonszáma: +1 888-746-7439
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: support@shopify.com
Tárhelyszolgáltató honlapja: http://www.shopify.com

3. MILYEN TÍPUSÚ SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJT A WEBÁRUHÁZ?
Az Üzemeltető a következő személyes adatokat gyűjtheti a weboldala felhasználóitól: név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, szállítási cím

Az Üzemeltető által gyűjtött valamennyi személyes adat az érdekelt féltől származik.
4. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?
Az érdekelt fél személyes adatainak kezelése a következő célból történik, értelemszerűen:
- Regisztráció kezelése és fejlesztése a WEB-en. A regisztráció magába foglalja a felhasználói navigációs profilok létrehozását a WEB-en.
- Az online vásárlás kezelése és fejlesztése. Az ügyfél személyes adatait rendelése feldolgozásához és kézbesítéséhez használjuk, valamint arra, hogy e-mailben és/vagy SMS-ben tájékoztassuk rendelésének állapotáról.
- Az értékesítést hitelesítő dokumentumok kezelése és kiadása: digitális blokk, értékesítési számla vagy adómentes igazolás.

5. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG ADATAIT?
A webáruház csak annyi ideig őrzi meg a személyes adatokat, ami ésszerűen szükséges, figyelembe véve a felmerülő kérdések megválaszolását vagy problémák megoldását, a fejlesztések végrehajtását, a szolgáltatások aktiválását és az alkalmazandó jogszabályokban előírt követelményeknek való megfelelést. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatokat ésszerű ideig megőrizhetjük még az után is, hogy az érdekelt fél abbahagyja a webáruház használatát.
6. MI JOGOSÍT FEL MINKET AZ ADATOK KEZELÉSÉRE?
A webáruház jogalapja a személyes adatok feldolgozásához a következő:
Szerződés teljesítése

Az érdekelt fél összegyűjtött személyes adatai kezelésének jogalapja az adásvételi szerződés teljesítése. Ennek megfelelően az érdekelt fél köteles megadni az annak végrehajtásához szükséges adatokat. Amennyiben nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, az eladás nem válik lehetségessé.
Jogi kötelezettségek

Az értékesítési számla kezelése és kibocsátása a webáruház jogi kötelezettsége ügyfeleivel felé.
Hozzájárulás
Az alábbi célok tekintetében az érdekelt fél személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalap az adott fél hozzájárulása, amennyiben megadja azt:
- Regisztráció kezelése a webátuházban
- Az alábbi, értékesítést hitelesítő dokumentumok kezelése és kiadása: értékesítési számla
Az ilyen hozzájárulásnak az érdekelt fél által való visszavonása nem lesz hatással a közötte és az Üzemeltető között létrejött értékesítési szerződés teljesítésére.
Jogos érdek

Az alábbi célok tekintetében az érdekelt fél személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalap a Üzemeltető jogos érdeke:
Jogos érdekünk, hogy biztosítani tudjuk a webáruház biztonságát, valamint hogy megismerhessük a felhasználói igények, elvárások és az intézkedéseket a vevői elégedettség szintjének javítása érdekében végezzük.
7. MELY CÍMZETTEKHEZ JUTTATHATJUK EL AZ ADATOKAT?
Az érdekelt fél személyes adatai az alábbi címzetteknek adhatók át/feléjük továbbíthatók:
- Közigazgatási szervek és szervezetek, amennyiben az adóügyi, munkaügyi, szociális biztonsági vagy egyéb vonatkozó jogszabályok előírják.
- Adatfeldolgozásért felelős vállalatok, mint például az Üzemeltetőnek szolgáltatásokat nyújtó beszállító cégek, (futárszolgálatok, fuvarozó cégek).
Az Üzemeltető semmilyen esetben nem értékesít adatokat harmadik feleknek.
8. HOGYAN VÉDI Az ÜZEMELTETŐ A SZEMÉLYES ADATOKAT?
A weboldal olyan információbiztonsági technikákat használ, mint például a tűzfalak, beléptetési eljárások, mindezt azzal a céllal, hogy megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és garantálják az adatok titkosságát. E célok elérése érdekében a felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a hozzáférési ellenőrzések megfelelő hitelesítésének céljából adatokhoz fér hozzá.
Továbbá a webáruházon keresztül végrehajtott tranzakciók biztonságos fizetési rendszereken keresztül valósulnak meg. A bizalmas fizetési adatok közvetlenül és titkosított formában (SSL) továbbítódnak a megfelelő entitásokhoz.

9. MIK AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN?
Ön a következő jogokkal rendelkezik, és ezeket az Üzemeltető e-mail címen keresztül gyakorolhatja:

Hozzáférési jog

Joga van visszaigazolást kapni arról, hogy az Üzemeltető feldolgoz-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, vagy sem, valamint hozzáférhet a Üzemeltető rendelkezésére álló, Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz.

A helyesbítés joga

Jogában áll kérni, hogy az Üzemeltető helyesbítse személyes adatait, amennyiben azok pontatlanok, vagy kiegészítse azokat, ha nem teljesek. Ha weboldalpn keresztül regisztrált, talán egyszerűbb, ha közvetlenül Ön javítja ki ezeket profilja módosításával.

Az adatok tárolásának megszüntetéséhez vagy törléséhez való jog

Kérheti, hogy személyes adatait töröljük, amennyiben – egyéb okok mellett – az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat összegyűjtötték.

Korlátozási jog

Joga van kérni az adatok feldolgozásának korlátozását, amely esetben azokat kizárólag a reklamációk gyakorlására vagy védelmére tartjuk fenn.

A hordozhatósághoz való jog

Önnek joga van személyes adatait strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megkapni, és azokat egy másik félnek átadni, amennyiben az adatkezelés beleegyezésen vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik.

Kifogásoláshoz való jog

Kifogásolhatja, hogy személyes adatai az Üzemeltető nyilvános vagy jogos érdekeken alapuló kezelése tárgyát képezzék. Ebben az esetben az Üzemeltető leállítja az adatfeldolgozást, kivéve a kényszerítő jogos indokokból történőeket, vagy az esetleges reklamációk gyakorlását vagy védelmét.

Automatikus egyéni döntések

Önnek joga van arra, hogy ne képezze kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntések tárgyát, ideértve a profilalkotást is, amely joghatással bírhat Önre, vagy hasonló módon érintheti Önt. Az ilyen jog gyakorlása azonban nem lehetséges, ha az ilyen döntésre az Ön és az Üzemeltető közötti szerződés megkötéséhez vagy végrehajtásához van szükség; vagy ha a Üzemeltetőre alkalmazandó jog szerint engedélyezett, feltéve, hogy megfelelő intézkedéseket hoz az Ön jogai, szabadságjogai és jogos érdekei védelme érdekében; vagy ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Reklamáció benyújtásához való jog

Az érintettnek jogában áll, hogy amennyiben adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi, úgy bírósághoz forduljon. A per elbírálása alapesetben az alperes székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, mely az érintett választás a szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék is lehet. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék az https://birosag.hu/birosag-kereso kereshető meg.

 

Az érintettnek jogában áll, hogy bírósági eljárás kezdeményezése helyett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban őt ért jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelycím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) eljárását kezdeményezze. A Hatóság elérhetőségei a Hatóság honlapján találhatók meg

 

Az érintettnek minden esetben lehetősége van rá, hogy mindezen eljárások megindítása előtt Üzemeltetőhöz forduljon és véleményüket, tanácsukat kérje, illetve, hogy a Üemeltető adatkezelését érintő problémát náluk is jelezze.